Uw privacy

Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT V.O.F. LUWA
Algemeen

Dit privacy statement is van toepassing  indien u onze website (www.luwahoogwoud.nl) bezoekt, u uw persoonsgegevens via de contactpagina van onze website verzendt, u op andere wijze contact heeft opgenomen met V.O.F. Luwa of V.O.F. Luwa op andere wijze persoonsgegevens heeft verkregen in het kader van haar dienstverlening, dan wel u een overeenkomst sluit met V.O.F. Luwa.

Dit privacy statement geldt voor alle betrokkenen van wie V.O.F. Luwa persoonsgegevens verwerkt en aldus zowel voor opdrachtgevers, potentiële opdrachtgevers, leveranciers van diensten en producten als andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

V.O.F. Luwa respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld.

Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens V.O.F. Luwa verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens

V.O.F. Luwa is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

V.O.F. Luwa verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden en om persoonlijk met u te kunnen communiceren.

U kunt contact met ons opnemen via de navolgende contactgegevens:

V.O.F. Luwa

De heer L.J.N. Vlaar of de heer W.A. Vlaar

E-mailadres: info@luwahoogwoud.nl / luwa77@zonnet.nl

Bezoekadres: Charles van der Nootstraat 7, 1718 XS Hoogwoud

Telefoonnummer: 0226 – 35 77 33

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon.

V.O.F. Luwa verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door de betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Locatie voor uitvoeren werkzaamheden
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • IBAN en eventuele andere betalingsgegevens
 • IP-adres
 • Gegevens over activiteiten op onze website
 • Overige (herleidbare) persoonsgegevens die door de betrokkene worden verstrekt in het kader van de dienstverlening

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt V.O.F. Luwa omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, tijdens uw bezoek aan onze website zijn gegenereerd, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt of via andere (openbare) bronnen  bekend zijn geworden.

Doel verwerking persoonsgegevens

V.O.F. Luwa gebruikt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor V.O.F. Luwa de gegevens heeft ge- of verkregen en toetst de verwerking van persoonsgegevens op rechtmatigheid.

Verstrekte gegevens die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening zullen niet worden verwerkt door V.O.F. Luwa.

V.O.F. Luwa verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

 • het aanbieden en verlenen van diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en de afwikkeling van de bedrijfsactiviteiten;
 • het afhandelen van onze zakelijke contacten/opdrachten, het verrichten van leveranties;
 • het verifiëren van de adressen waar de opdrachten uitgevoerd dienen te worden;
 • het factureren van de geleverde diensten, de afhandeling van betalingen en het innen van declaraties;
 • het onderhouden van contact met de betrokkene(n);
 • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; – marketing- en communicatie activiteiten;
 • bijhouden statistieken over bezoek website.
Grondslag verwerking persoonsgegevens

V.O.F. Luwa verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden (als bedoeld in artikel 6 AVG):

 • voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst; – verkregen toestemming van betrokkene(n); –          gerechtvaardigd belang.
Delen van persoonsgegevens met derden

V.O.F. Luwa deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening, met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een derde partij namens en in opdracht van V.O.F. Luwa, zoals een IT-leverancier.

Daarnaast kan V.O.F. Luwa persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder, justitie of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van V.O.F. Luwa uw persoonsgegevens verwerkt, worden afspraken gemaakt over onder andere beveiliging om te garanderen dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden en wordt een overeenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

Door V.O.F. Luwa ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens

V.O.F. Luwa hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt in overleg met haar automatiseerder/websitebeheerder voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

V.O.F. Luwa bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel vereist is op grond van wet- en regelgeving.

V.O.F. Luwa bewaart haar administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

V.O.F. Luwa bewaart alle overige persoonsgegevens niet langer dan zeven jaar na afloop van het laatste contact, tenzij op grond van de wet- en regelgeving een langere bewaartermijn vereist is en tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen. Deze bewaartermijn is mede ingegeven in verband met mogelijke garantieaanspraken.

Privacy rechten van betrokkenen

U heeft als betrokkene verschillende (privacy)rechten, waaronder wordt begrepen:

 1. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
 2. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerking verantwoordelijke)
 3. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 4. recht van verzet
 5. recht op dataportabiliteit
 6. recht op vergetelheid
 7. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 8. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.
 9. recht van bezwaar

V.O.F. Luwa heeft haar processen zodanig ingericht dat zo veel als mogelijk tegemoet gekomen wordt aan betrokken om deze rechten te kunnen inroepen.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u aan V.O.F. Luwa sturen via de hierboven vermelde contactgegevens.

U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

V.O.F. Luwa neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij V.O.F. Luwa aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen.

Statistieken en cookies

V.O.F. Luwa houdt gebruikersgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door V.O.F. Luwa verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van V.O.F. Luwa te vergroten wordt gebruik gemaakt van zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van V.O.F. Luwa op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van V.O.F. Luwa maakt onder andere gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen die informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van V.O.F. Luwa geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Aanpassing privacy statement

V.O.F. Luwa heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit bijvoorbeeld omdat er iets is veranderd in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website (www.luwahoogwoud.nl).

Vragen, klachten en contact 

Bij vragen, klachten of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met V.O.F. Luwa via de hierboven vermelde contactgegevens.

Indien wij niet samen tot een oplossing komen en u van mening blijft dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd met de pricacywet en/of niet rechtmatig is, dan wel indien u uw klacht liever niet bij ons indient, dan kunt u een klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 13 september 2018. 

Scroll naar boven